+420 777 290 132 |  info@finetis.cz

 

AKTUALITY

Daňové právo lze označit za jednu z nejsložitějších právních disciplín, a to zejména vzhledem k četným novelizacím daňových zákonů

Pojištění vozidla jako vedlejší plnění dle § 36/3 ZDPH

datum 2.12.2017 kategorie DPH, Soudní judikatura

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 2 Afs 345/2016–34 posuzoval, zda je havarijní pojištění vozidla (resp. jeho přefakturace) samostatným plněním, které se nezahrnuje do základu daně podle § 36/11 ZDPH, nebo jestli se jedná o součást hlavního plnění (nájmu vozidla), které musí být zdaněno DPH jako toto hlavní plnění dle § 36/3 ZDP.

Krajský soud a následně Nejvyšší správní soud potvrdily závěry správce daně, že havarijní pojištění je tak v tomto případě tak těsně spjato s hlavním plněním (pronájmem vozidla) a tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, že jej není možné oddělit. Přefakturace proto musí být, v tomto konkrétním případě považována za plnění vedlejší ve vztahu k plnění hlavnímu. Hlavním argumentem NSS bylo, že sjednání havarijního pojištění je nedílnou součástí smlouvy o nájmu a bez jejího naplnění by smlouva pozbyla platnost, což potvrdil i samotný stěžovatel. NSS zopakoval, že služba je považována za vedlejší ke službě hlavní, jestliže pro zákazníka neznamená cíl sama o sobě, ale slouží k lepšímu využití služby hlavní.

Osvobození přepravy u vývozu - rozsudek Soudního dvora EU č. C-288/16

datum 10.11.2017 kategorie DPH, Soudní judikatura

Článek 146 odst. 1 písm. e) čl. 146 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od daně stanovené tímto ustanovením se nevztahuje na takové poskytnutí služeb, o jaké se jedná v původním řízení, týkající se přepravy zboží do třetí země, pokud tyto služby nejsou poskytnuty přímo odesílateli nebo příjemci tohoto zboží.

Uznání výdajů od neexistujícího subjektu

datum 15.7.2017 kategorie Soudní judikatura

"Neprokázání daňové uznatelnosti konkrétních výdajů samo o sobě ještě není způsobilé zpochybnit účetnictví jako celek a nemožnost stanovit daň dokazováním. Nicméně jedná-li se o výdaje, které musely být pro dosažení příjmů zcela logicky vynaloženy (tzv. esenciální výdaje), jejich skutečná výše však nebyla spolehlivě prokázána, není možné tyto výdaje zcela opomenout a bylo třeba přistoupit ke stanovení daně pomocí pomůcek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2017, čj. 2 Afs 160/2016-38)"

Finetis s.r.o. ©2024